PosebanPoklon.rs omogućava i organizuje prodaju roba i/ili usluga kao posrednik u ime i za račun Prodavca putem Web stranice www.posebanpoklon.rs, na način da Prodavac odobrava kupovinu za svoje usluge po regularnim cenama, bez popusta.

Prodavac kao vlasnik robe i/ili usluge se obavezuje da će ugovorene usluge isporučiti na najkvalitetniji mogući način, poštujući sve standarde kvaliteta i savesnog privrednika. Obaveza PosebanPoklon.rs je da po najvišim standardima poslovanja organizuje i vodi prodaju.

PosebanPoklon.rs nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima robu i/ili usluge koje promotivno nudi putem svojih Web stranica, pa stoga ne može ni da bude odgovoran za potencijalne pravne i materijalne nedostatke robu i/ili usluge, ili za bilo kakve druge probleme i nedostatke koji mogu nastati prilikom korišćenja robe i/ili usluga koje nudi.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili manjkavosti robe i/ili usluga koje Prodavac pruža odgovoran je isključivo taj Prodavac. PosebanPoklon.rs ni na koji način ne može da bude odgovorn*a za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje promotivno prodaje.

Kupon je dokaz o kupovini određene robe i/ili usluga po uspešnom završetku promotivne prodaje i izdaju se na ime Krajnjeg korisnika-kupca ili na ime koje odredi Krajnji korisnik-kupac. Kuponi obavezno moraju da sadrže ime Krajnjeg korisnika-kupca ili ime koje odredi Krajnji korisnik-kupac, oznaku-kod Kupona, vrstu i model usluge, rok, način, mesto u kom Krajnji korisnik-kupac može po uspešnom završetku promotivne prodaje da podnese zahtev za izvršenje prava iz Kupona, a po potrebi i druge podatke.

Svi Kuponi za kupovinu usluga koje za Prodavca izda PosebanPoklon.rs, a koja su ispisani sa Web stranice PosebanPoklon.rs, ili bilo koje Web stranice povezane sa PosebanPoklon.rs su Kuponi  koji se nudi kupcima su nominalne vrednosti, i koje su podložni uslovima i pravilima PosebanPoklon.rs, kao i pravilima Prodavca koji učestvuje u određenoj akciji.

Za kupovinu bilo koje usluge koje nudimo od Vas se zahteva prethodno otvaranje korisničkog računa tj. registracija.. Otvaranje korisničkog računa je neophodno kako bi Vi imali lagan i jednostavan pristup štampanju Vaših porudžbina, pregledu ranijih kupovina i kako bi lako uređivali vaša podešavanja.

Prava iz Kupona kod Prodavca:

– Kupon se odnosi samo na usluge koji prodaje Prodavac, ne može da se odnosi na troškove poštarine ili manipulativne troškove.

– Samo jedan Kupon sme da se koristiti po porudžbini, osim ako drugačije nije odredio sam Prodavac.

– Kreditiranje je u isključivoj nadležnosti Prodavca.

– PosebanPoklon.rs i Prodavac nisu odgovorni za izgubljen ili ukraden Kupon.

– Kupon se ne može kombinovati sa drugim poklon-kuponom, kuponom ili potvrdama trećih lica, promocijama, ne može se reprodukovati niti prodavati, osim u slučaju ako je to izričito određeno u pojedinoj promotivnoj ponudi.

– Svaka upotreba Kupona koja nije u skladu sa uslovima i pravilima korišćenja biće rezultat prestanka važenja Kupona.

– Valjanost Kupona ističe na datum koji je naznačen na njoj.

Za potrebe ovih Uslova prodaje, Restoran je definisan kao trgovac koji kao svoju redovnu poslovnu aktivnost nudi hranu i piće na prodaju pa tu hranu i piće čini dostupnim Krajnjim korisnicima-kupcima PosebanPoklon.rs Kupona, sve putem Ponude na Web stranici PosebanPoklon.rs.

Posebni uslovi i pravila korišćenja Kupona za Restorane:

– U isključivoj je nadležnosti restorana da odredi da li se Kupon može kombinovati s bilo kojim Kuponima trećih lica, bonovima ili promocijama.

– Kuponi vrede za obroke i piće u restoranu, osim ako nije drugačije navedeno.

– PosebanPoklon.rs i restoran nisu odgovorni za izgubljene ili ukradene Kupone.

– Reprodukcija, prodaja ili trgovanje Kuponima za restorane je zabranjeno, osim ukoliko to nije izričito dozvoljeno u pojedinoj ponudi.

– Bilo koji pokušaj upotrebe Kupona koji nije u skladu sa ovim uslovima i pravilima će imati za posledicu da Kupon postane nevažeći.

– Rok važenja Kupona ističe na datum koji je naveden na Kuponu.

Bilo koji pokušaj upotrebe Kupona koji nije u skladu s ovim uslovima i pravilima će rezultirati prestankom važenja tog Kupona.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici PosebanPoklon.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.