Uslovi korišćenja

Firma koja je pružalac usluga, “Virtual Media Team” d.o.o iz Beograda (dalje u tekstu: PosebanPoklon.rs) poseduje i upravlja sadržajem ovog sajta. Pristup i korišćenje ovog sajta i usluga putem ovog sajta su u skladu sa sledećim pravilima, uslovima i obaveštenjima ( “Uslovi korišćenja usluge”).  

Pre nego što krenete sa pregledanjem sadržaja web stranice www.posebanpoklon.rs molimo proverite da li ste saglasni sa ovde navedenim uslovima, budući da će svako dalje pregledanje sadržaja na ovom sajtu podrazumevati vaše izričito i bezuslovno prihvatanje uslova korišćenja. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo da ne koristite ovu internet stranicu.


Pristup ovom sajtu je dozvoljen na privremenoj osnovi, a mi zadržavamo pravo da povučemo ili izmenimo sadržaj bez prethodne najave. Sajt je dostupan u svako vreme, bez ograničenja. Ponekad se može desiti da ograničimo pristup nekim delovima ili celom sajtu.

PosebanPoklon.rs zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i/ili Izjavu o poverljivosti podataka.


U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i/ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.posebanpoklon.rs. Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.


Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.posebanpoklon.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.


Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice www.posebanpoklon.rs, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. PosebanPoklon.rs isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice www.posebanpoklon.rs.


Korišćenjem internet stranice www.posebanpoklon.rs smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd… kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. PosebanPoklon.rs zadržava diskreciono pravo da sam oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.


Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja PosebanPoklon.rs objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo kojih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica www.posebanpoklon.rs da postanu korisnici druge usluge koja je direktna ili indirektna konkurencija PosebanPoklon.rs.


PosebanPoklon.rs zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.posebanpoklon.rs su vlasništvo PosebanPoklon.rs, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i/ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. PosebanPoklon.rs je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.posebanpoklon.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje projekta.


Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja PosebanPoklon.rs. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.posebanpoklon.rs, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranice www.posebanpoklon.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama www.posebanpoklon.rs postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga PosebanPoklon.rs nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.

Postavljanjem materijala od strane korisnika, bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice www.posebanpoklon.rs, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao PosebanPoklon.rs pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo/licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica www.posebanpoklon.rs isključivo na njegovu vlastitu odgovornost.PosebanPoklon.rs, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako PosebanPoklon.rs nije odgovorna za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da PosebanPoklon.rs nije odgovorna za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

PosebanPoklon.rs ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.posebanpoklon.rs delimično ili u celosti.

PosebanPoklon.rs nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu www.posebanpoklon.rs. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

PosebanPoklon.rs može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.posebanpoklon.rs, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome PosebanPoklon.rs zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga PosebanPoklon.rs može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto PosebanPoklon.rs obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama www.posebanpoklon.rs, PosebanPoklon.rs nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice www.posebanpoklon.rs, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.posebanpoklon.rs, smatra se da korisnik daje PosebanPoklon.rs pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom PosebanPoklon.rs, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i agente za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice www.posebanpoklon.rs od strane korisnika.

PosebanPoklon.rs može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. PosebanPoklon.rs ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.posebanpoklon.rs postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

PosebanPoklon.rs nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.posebanpoklon.rs.

PosebanPoklon.rs se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice www.posebanpoklon.rs. U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti PosebanPoklon.rs.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

Zabranjeno je korišćenje internet stranice www.posebanpoklon.rs osobama mlađim od 14 godina.

Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.posebanpoklon.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.posebanpoklon.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.